Caracter;stica de La FlotacinU5.Flotacin: IntroduccinUSALL a flotacin es un sistema de separacin slidol;quido o l;quidol;quido basado en la di" />